Người Mỹ gốc Việt ủng hộ Michelle Steel

Dr. Thomas Vovan, Newport Beach

“Là một bác sĩ tôi biết bà Michelle Steel sẽ ưu tiên việc mở rộng và nâng cao dịch vụ y tế cho người dân.”


Nga Tran, Huntington Beach

“Là một người mẹ, không có gì quan trọng hơn với tôi là sự an toàn của các con. Tôi sẽ bỏ phiếu cho Michelle Steel vì bà luôn xem trọng chính sách an ninh công cộng.”


Hang Dang Harper, Fountain Valley

“Là một kế toán viên, tôi hiểu được sự khó khăn của nhiều người khi phải đóng thuế quá cao. Tôi ủng hộ Michelle Steel vì bà sẽ không bao giờ tăng thuế của chúng ta.”


Chau Dang, Corona Del Mar

“Tôi có một tiệm ăn nhỏ để lo cho gia đình. Tôi ủng hộ bà Michelle Steel vì bà sẽ bảo vệ doanh nghiệp nhỏ tại Quốc Hội.”

Join the Fight

Michelle Steel is fighting to ensure Orange County has a strong voice in Washington who will honor promises made and stand up for our values!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Chip In